Slovenčina

Som docentom nemeckej literatúry na Kated­re moder­nej filo­ló­gie Univerzity Jána Selyeho v Komárne a garantom študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.

Zaoberám sa literárnou teóriou, nemeckou pró­zou a lyrikou 20. storočia a ich prekladmi, porovnávacou literárnou vedou, teóriami káno­nu, ako aj hermeneutikou a ontologiou literatúry.

O mne na webovej stránke univerzity